Algemene voorwaarden


Leeswijzer: Hoe lees je deze algemene voorwaarden?

Je hebt een abonnement bij ons afgesloten of je bent van plan dit te doen. In het abonnement staan specifieke afspraken, bijvoorbeeld over het product, de looptijd en de termijnen.

Op het abonnement zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Welke begrippen gebruiken wij in deze algemene voorwaarden?

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Dienst
Het ter beschikking stellen van het Product door ons aan jou. Hieronder valt ook het onderhoud aan het Product door ons. Dit wordt verder uitgewerkt in het Abonnement.

Je, jij, jou of jouw
Degene met wie wij het Abonnement sluiten.

Ingangsdatum
De datum waarop de Dienst start. De Ingangsdatum wordt in onderling overleg vastgesteld.

Looptijd
De periode waarin wij jou de Dienst bieden. De Looptijd staat in het Abonnement.

Product
Het product zoals bijvoorbeeld het matras, het bed, het kussen dat je als onderdeel van de Dienst mag gebruiken.

Bestelformulier
Het bestelformulier dat alle noodzakelijke en commerciële afspraken tussen jou en ons bevat.

Abonnement
Het bestelformulier, samen met deze Algemene Voorwaarden.

Termijnen
De bedragen die je aan ons moet betalen voor de Dienst. De hoogte van de Termijnen en het tijdstip van betaling staan in het Abonnement.

Wij, we, ons of onze
Bedzzzy

Artikelen en bepalingen
1.1 Onderwerp van het Abonnement
Dropdown arrow

We leveren je de Dienst onder de voorwaarden van het Abonnement. Circulariteit is een belangrijk uitgangspunt van de Dienst. Onderdeel van de Dienst is daarom dat we het Product repareren en zoveel mogelijk van de bestanddelen van het Product hergebruiken. Zo blijft de circulariteit behouden.

1.2 Toepasselijkheid van Algemene voorwaarden
Dropdown arrow

Onderdeel van het Abonnement zijn deze Algemene voorwaarden

1.3 Totstandkoming van het Abonnement
Dropdown arrow

Wij bevestigen de ontvangst van het Bestelformulier door het sturen van een e-mail naar het door jou aangegeven e-mailadres. Vervolgens beoordelen wij of wij je aanvraag accepteren. Het Abonnement komt tot stand op het moment dat wij je per e-mail meedelen dat wij je aanvraag accepteren. In onderling overleg spreken wij met je af op welk moment het Product wordt afgeleverd. In het kader van het tot stand komen van het Abonnement kan het zijn dat wij een kredietcheck doen en nagaan of je onder curatele of bewind staat.

1.4 Herroepingsrecht
Dropdown arrow

Je kunt zonder opgave van redenen het Abonnement binnen 14 dagen na aflevering van het Product ontbinden. Wanneer je van het herroepingsrecht gebruik maakt, mail je dit aan [email protected] en spreken we in onderling overleg af wanneer het Product wordt opgehaald. Je bent hiervoor geen kosten verschuldigd.

1.5 Proefslapen
Dropdown arrow

Na aflevering van het Product kun je gedurende 120 dagen proefslapen. Als het proefslapen niet bevalt, kun je het Abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen. De mogelijkheid om proef te slapen geldt alleen met betrekking tot het matras, niet met betrekkingen tot andere producten van bedzzzy. Wanneer je opzegt, mail je dit naar [email protected] en spreken we in onderling overleg af wanneer het Product wordt opgehaald. In dit geval ben je alleen een Termijn verschuldigd voor de periode dat je het Product hebt gebruikt.

1.6 Wijziging in het Abonnement
Dropdown arrow

We mogen het Abonnement aanpassen als gevolg van:

• technologische ontwikkelingen,
• veranderingen in wet- en regelgeving,
• rechterlijke uitspraken en uitspraken van klachtencommissies of geschillencommissies,
• veranderingen in ons aanbod van producten en diensten, of
• omdat we om andere redenen een redelijk belang hebben bij aanpassing.

Een aanpassing van het Abonnement zal de kwaliteit van de Dienst niet verminderen. Als we het Abonnement aanpassen, melden we je dit minimaal 2 maanden van tevoren. Als we om één van deze redenen het Abonnement aanpassen en daardoor extra kosten maken, mogen we die kosten aan je doorbelasten. Voor andere veranderingen in onze tarieven en kosten geldt dit artikel niet. Als een aanpassing van het Abonnement leidt tot een stijging van de Termijnen, mag je het Abonnement opzeggen binnen 4 weken na ontvangst van de bijbehorende melding. Wanneer je opzegt mail je dit naar [email protected].

1.7 Verlenging
Dropdown arrow

Na het einde van de Looptijd wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de termijn van één jaar. Vanaf het einde van de Looptijd kun je Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen. Wanneer je opzegt mail je dit naar [email protected].

1.8 Hoofdelijkheid
Dropdown arrow

Je bent aansprakelijk voor het nakomen van het Abonnement, waaronder het betalen van de Termijnen. Als je het Abonnement aangaat met één of meer andere personen, ben je en elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk. Voor zover wij jou eerst aanspreken, zul je zelf wachten met het verhaal halen op deze andere personen totdat wij volledig zijn terugbetaald.

1.9 Gemeenschap
Dropdown arrow

Jij geldt als degene aan wie de Dienst moet worden geleverd. Ook als het Abonnement onderdeel is van een ontbonden maar nog ongedeelde gemeenschap (zoals bijvoorbeeld een huwelijksgemeenschap of een geregistreerd partnerschap).

1.10 Leeftijd en woonplaats
Dropdown arrow

Je verklaart hierbij minimaal 18 jaar oud te zijn en in een vaste woonplaats in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) te wonen. Je zorgt er voor dat wij altijd de beschikking hebben over je actuele adresgegevens (waaronder je e-mailadres).

1.11 Eigendom
Dropdown arrow

Je mag het Product gebruiken als onderdeel van de Dienst, maar wij blijven eigenaar van het Product. We mogen ons eigendom kenbaar maken met een merkteken op het Product.

1.12 Aflevering
Dropdown arrow

We zullen het Product (laten) leveren en monteren bij je. Wel moet je ervoor zorgen dat de plek waar het Product geleverd moet worden schoon en vrij toegankelijk is. Ook moet je ervoor zorgen dat alle zaken en (bouwkundige) voorzieningen die nodig zijn om het Product te kunnen afleveren, monteren en gebruiken aanwezig zijn. Bij aflevering moet je controleren of het Product voldoet aan het Abonnement. Door te tekenen voor ontvangst van het Product, verklaar je dat het Product voldoet aan het Abonnement. Als het Product niet voldoet aan het Abonnement, moet je niet tekenen voor ontvangst en ons informeren over de gebreken. Wij zorgen dan voor herstel of vervanging van het Product.

1.13 Plaatsing van het Product en inspectie
Dropdown arrow

Als je het Product op een vaste locatie gebruikt, dan mag je het Product alleen gebruiken op die locatie. Wij mogen het Product altijd inspecteren als wij vinden dat daar een goede reden voor is. Wij maken daarvoor dan een afspraak met je en je verleent ons toegang om de inspectie uit te voeren. Wij mogen die inspectie ook door een andere partij laten uitvoeren.

1.14 Service en onderhoud door ons
Dropdown arrow

Onderdeel van de Dienst is dat wij het Product (laten) onderhouden en repareren als het kapot gaat. Wij plannen daarvoor een afspraak met je in. Lukt het ons niet om het Product te repareren, dan zorgen wij voor vervanging van het Product.

Als onderdeel van de Dienst zullen wij je ook ondersteunen bij het gebruik van het Product. Wanneer je een vraag hebt kun je die stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen proberen om snel met een goed antwoord te komen. Wij leveren alleen ondersteuning op locatie als dat in het Abonnement is afgesproken.

1.15 Gebruik en onderhoud door jou
Dropdown arrow

Je mag het Product gebruiken zolang het Abonnement loopt. Wij verwachten wel dat je je aan de volgende regels houdt:
• je gebruikt het Product zorgvuldig;
• je gebruikt het Product voor het doel waarvoor het is bestemd;
• je gebruikt het Product volgens de instructies en gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van de fabrikant;
• je verwijdert geen merkteken;
• je zorgt voor het normale dagelijks en/of periodieke onderhoud van het Product, zoals omschreven in het Abonnement;
• je mag geen veranderingen aanbrengen en/of reparaties uitvoeren zonder onze toestemming. Ook mag je het Product niet zelf (laten) installeren of monteren. Doe je dit toch? Dan kunnen wij je verplichten het Product in de oorspronkelijk staat terug te brengen.

1.16 Betaling van de Termijnen
Dropdown arrow

Wij zorgen ervoor dat je tijdig een factuur voor de Termijnen ontvangt. Je moet de Termijnen vooraf per maand betalen. Je geeft ons een incassovolmacht om de Termijnen en alle andere bedragen die je ons moet betalen automatisch te incasseren en op de vervaldag van de factuur van je bankrekening af te schrijven. Als de automatische incasso niet lukt, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op je bankrekening staat, dan krijg je van ons een herinnering. Je maakt het openstaande bedrag dan aan ons over op de bankrekening in die herinnering. We mogen wettelijke rente rekenen over te laat betaalde bedragen.

1.17 Meldplicht bij schade of verlies
Dropdown arrow

Je moet schade aan het Product binnen 24 uur melden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Dit geldt ook voor omstandigheden die mogelijk tot schade aan het Product kunnen leiden. Als je op tijd voldoet aan dit artikel, zullen we het Product zo snel mogelijk repareren of vervangen. Als je niet of niet op tijd voldoet aan dit artikel, ben je aansprakelijk voor de schade die wij lijden als gevolg daarvan.

1.18 Schade
Dropdown arrow

Waardevermindering of schade kan op verschillende manieren ontstaan. De gevolgen daarvan zijn ook verschillend:

• Waardevermindering of schade aan het Product die het gevolg is van normaal gebruik in overeenstemming met het Abonnement, is voor onze rekening.
• Bij waardevermindering of schade aan het Product ontstaan door een andere oorzaak dan te verwachten bij normaal gebruik mogen we de kosten die we daardoor maken op jou verhalen. Deze kosten kunnen bestaan uit voorrijkosten, reparatiekosten of de kosten voor vervanging van het Product.
• Als wij aan een andere partij schade moeten vergoeden omdat je het Product hebt gebruikt in strijd met het Abonnement, dan moet je dit schadebedrag aan ons vergoeden.

1.19 Verbod verpanding
Dropdown arrow

Als je het Product geheel of gedeeltelijk (onder)verhuurt, uitleent of op een andere manier aan iemand anders in gebruik geeft, dan blijf je verantwoordelijk voor het Product. Je mag het Product in geen geval geheel of gedeeltelijk verpanden of zich voordoen als eigenaar van het Product.

1.20 Retour van het Product
Dropdown arrow

Als het Abonnement eindigt, op welke grond dan ook, moet je het Product direct aan ons teruggeven, op de in het Abonnement aangegeven wijze en mag je het Product niet meer gebruiken. Bij teruggave moet het Product compleet zijn met alle toebehoren en in schone staat verkeren. Geef je het Product niet binnen 5 werkdagen na het einde van het Abonnement terug? Of houd je je niet aan een andere termijn die wij met jou hierover hebben afgesproken? Dan moet je de Termijnen blijven betalen die vervallen tot aan het moment waarop je het Product aan ons terug hebt gegeven. Wanneer in het Abonnement staat dat wij het Product op zullen halen, zullen wij hiervoor een afspraak met je inplannen. Als het niet mogelijk is een datum af te stemmen, mogen wij het Product op een later door ons te bepalen tijdstip ophalen. Wij zijn dan bevoegd, en je geeft ons toestemming, om de plaats te betreden waar het Product zich bevindt. Voor zover nodig zijn wij bevoegd en geef je hierbij toestemming om het Product te demonteren.

1.21 Kosten van retour
Dropdown arrow

Wij betalen de kosten voor het ophalen van het Product. Als wij het Abonnement beëindigen op grond van een van de in artikel 1.24 genoemde gevallen of wegens een tekortkoming door jou in de nakoming van je verplichtingen uit het Abonnement betaal jij de kosten voor het ophalen van het Product, tenzij wij aangeven dat wij deze kosten zelf zullen betalen.

1.22 Beslag en maatregelen derden
Dropdown arrow

Je moet ons direct informeren als iemand beslag legt op het Product of maatregelen neemt die onze rechten op het Product kunnen aantasten. Je moet iedereen die rechten op het Product wil uitoefenen meedelen dat wij eigenaar zijn van het Product. Wij kunnen ook (eventueel namens jou) maatregelen nemen om onze rechten op het Product te beschermen.

1.23 Verzuim
Dropdown arrow

Als je een betalingsverplichting uit het Abonnement met ons niet nakomt, ben je onmiddellijk in verzuim. Als je een andere verplichting jegens ons niet nakomt, zullen wij je eerst een ingebrekestelling sturen. Dit betekent dat je nog een mogelijkheid van ons krijgt om binnen de daarin opgenomen termijn je verplichting alsnog na te komen.

1.24 Voortijdige beëindiging van het Abonnement
Dropdown arrow

Gedurende de Looptijd van het Abonnement zijn jij en wij daaraan gebonden. Er zijn verschillende manieren waarop jij en wij het Abonnement voor het einde van de Looptijd kunnen beëindigen of ontbinden.

Je mag het Abonnement niet voor het einde van de Looptijd wijzigen of beëindigen. Wil je het Abonnement toch voor het einde van de Looptijd beëindigen? Dan kun je ons schriftelijk verzoeken of wij akkoord gaan met tussentijdse beëindiging. Wij kunnen voorwaarden stellen aan een tussentijdse beëindiging.

Wij kunnen het Abonnement zonder rechterlijke tussenkomst voor het einde van de Looptijd geheel of gedeeltelijk ontbinden – onverminderd ons recht op schadevergoeding – indien je tekortschiet in de nakoming van je verplichtingen jegens ons. Je bent verplicht ons onmiddellijk schriftelijk te informeren als één van volgende omstandigheden zich voordoet of als je verwacht dat één van deze omstandigheden zich gaat voordoen:

• je faillissement is uitgesproken;
• aan jou (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
• je onder curatele wordt gesteld;
• je wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
• je vermogen geheel of ten dele onder bewind wordt gesteld;
• je anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen;
• je ons informatie heeft gegeven die onjuist, onvolledig, misleidend is of niet voldoet aan de voorwaarden die wij daaraan hebben gesteld;
• je niet kunt aantonen het Product nog in bezit te hebben;
• je overlijdt; of
• je je vestigt in een ander land.

Als één van deze omstandigheden zich voordoet, zijn wij bevoegd om het Abonnement te ontbinden.

1.25 Overdracht van rechten
Dropdown arrow

Je rechten uit het Abonnement zijn niet overdraagbaar, tenzij wij vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven. Een overdracht of een verpanding van je rechten uit het Abonnement en deze Algemene Voorwaarden in strijd met deze bepaling is op grond van artikel 83 lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek niet geldig. Dat betekent dat de overdracht of verpanding nooit heeft plaatsgevonden. In het kader van onze financiering mogen wij onze rechten uit het Abonnement wel (bij voorbaat) verpanden aan onze financier(s). Voor zover dit relevant is voor jou zul je hierover door ons of onze financier geïnformeerd worden.

1.26 Contractsoverneming
Dropdown arrow

Het kan voorkomen dat wij het Abonnement of een deel daarvan willen overdragen aan een andere partij. Dit kunnen wij doen door cessie, contractsoverneming, schuldoverneming, of op een andere manier. Daarvoor kan je toestemming en medewerking nodig zijn. Die verleen je hierbij alvast, voor het geval wij besluiten tot een overgang van alle rechten en verplichtingen uit het Abonnement aan een derde. Je verleent hierbij ook toestemming om informatie over jou, het Abonnement, en alles wat daarmee verband houdt te delen met de partij aan wie wij het Abonnement willen overdragen.

1.27 Aansprakelijkheid
Dropdown arrow

Het gebruik van het Product is voor eigen risico. Zijn wij onze verplichtingen uit het Abonnement of een andere overeenkomst tegenover jou niet nagekomen? En heb je daardoor schade geleden? Dan zijn wij daarvoor aansprakelijk. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens jou of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van andere zaken. Je mag eventueel geleden schade niet verrekenen met betalingen die je aan ons verschuldigd bent. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten ook ten gevolge van enig defect en/of schade aan het Product en/of derden. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van schade ten gevolge van de installatie, het vervoer, gebruik, onderhoud, enz. van het Product, alsmede voor alle (gevolg) schade, ten gevolge van enig defect en/of schade aan het Product, geleden door jou en/of derden, waaronder begrepen je personeel.

1.28 Verzekering
Dropdown arrow

Je bent zelf verantwoordelijk om het Product te verzekeren tegen verlies en diefstal. In geval van verlies of diefstal kun je het Product niet meer retourneren. Als je van je verzekeraar een vergoeding ontvangt, betaal je dit bedrag aan ons. Wij zullen ervoor zorgen dat je binnen 14 dagen nadat je verlies of diefstal bij ons hebt gemeld, een nieuw Product krijgt.

1.29 Legitimatie
Dropdown arrow

Elke keer wanneer wij dat verzoeken zul je je legitimeren, bijvoorbeeld bij aflevering van het Product of bij onderhoud daarvan.

1.30 Verwerking persoonsgegevens
Dropdown arrow

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heb je persoonsgegevens verstrekt aan ons? Dan stellen wij je in kennis van deze verstrekking en van de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. De wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens is beschreven in ons privacybeleid. Ons privacybeleid is te vinden op onze website. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen met ons. Je gaat ermee akkoord dat wij persoonsgegevens delen met een derde die onze rol als aanbieder van de Dienst en als eigenaar van het Product overneemt zoals beschreven in artikel 1.24.

1.31 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Dropdown arrow

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heb je persoonsgegevens verstrekt aan ons? Dan stellen wij je in kennis van deze verstrekking en van de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. De wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens is beschreven in ons privacybeleid. Ons privacybeleid is te vinden op onze website. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen met ons. Je gaat ermee akkoord dat wij persoonsgegevens delen met een derde die onze rol als aanbieder van de Dienst en als eigenaar van het Product overneemt zoals beschreven in artikel 1.24.